Byt, nebytový priestor


Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:
 1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku pre dom a súčasne aj pre byt ( teda pre nadstavbu alebo vstavbu)
 4. Titul nadobudnutia uvedený v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva a pod)
 5. Projektová dokumentácia (Pôdorys bytu, pokiaľ nie je k dispozícii , vyhotoví ho znalec)
 6. Geometrický plán so zameranou novostavbou, overený príslušným katastrálnym úradom.

Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:
 1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku pre dom a súčasne aj pre nebytový priestor ( teda pre nadstavbu alebo vstavbu)
 4. Nadobúdacie doklady súčasného vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva a pod.)
 5. Projektová dokumentácia (pôdorys nebytu, tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)
 6. Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom, prípadne cena za prenájom bez nákladov na služby spojené s nájmom, ktoré platí nájomca osobitne.

Byt (nebytový priestor) v novostavbe - rozostavaný byt (rozostavaný nebytový priestor):
 1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 3. Zmluva o výstavbe
 4. Právoplatné stavebné povolenie
 5. Projektová dokumentácia