Podklady pre spracovanie znaleckých posudkov v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností


Pre spracovanie znaleckého posudku (znaleckého úkonu) je vždy potrebné pripraviť podklady súvisiace s predmetom posudzovania.

Príprava týchto podkladov je spravidla záležitosťou zadávateľa (objednávateľa) znaleckého posudku.

Všetky poskytnuté originály podkladov budú po spracovaní posudku vrátené !