Podklady pre spracovanie znaleckých posudkov v odvetví Pozemné stavby


Podklady potrebné pre spracovanie znaleckých posudkov (znaleckých úkonov) pre odvetvie Pozemné stavby.

Je potrebné pripraviť:
  • Vlastnícke doklady - napr. list vlastníctva (akýkoľvek aktuálny)
  • Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa plánovaného posudzovania
  • Iné doklady - napr. kolaudačné rozhodnutie, stavebný denník, atesty a certifikáty o zabudovaných stavebných materiáloch a výrobkoch, atď.
  • z dôvodu širokého rozsahu posudzovanej problematiky je potrebné podklady vždy individuálne konzultovať