Ostatné pozemné a inžinierske stavby


Pre ohodnotenie prevádzkovej stavby sú potrebné nasledovné podklady:
 1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí stavba a na priľahlé pozemky (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
 3. Doklad o veku stavby - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o stavbu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o pôvodnej stavbe, a súčasne aj pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, ohlásenia stavebných úprav a pod, vhodná je evidencia HIM, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, ...)
 4. Projektová dokumentácia budovy, výkresy skutočného vyhotovenia, prípadne zameranie skutkového stavu stavby
 5. Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (pokiaľ je budova alebo jej časti prenajaté)
 6. Náklady spojené s užívaním nehnuteľností:
  • platobný výmer na daň z nehnuteľností (ročný)
  • poistenie nehnuteľností (stavieb)
  • Ročné náklady na prevádzku stavieb (nehnuteľností) - vodné a stočné, elektrická energia, zemný plyn, príprava tepla a TÚV, likvidácia odpadov, strážna služba, prevádzka výťahov, upratovanie, deratizácia, a pod
 7. Zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. predkupné práva, zmluvy o zriadení vecných bremien apod.).