Rodinný dom, (rekreačný dom, rekreačná chalupa, rekreačná chaty, záhradkárska chata)


Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:
  1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  3. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, overený príslušným katastrálnym úradom.
  4. Titul nadobudnutia uvedený v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie a pod)
  5. Doklad o veku domu - (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim právnym úkonom a pod.)
  6. Projektovú dokumentáciu stavby – pôdorysy, rezy, pohľady, situácia