Rozostavaný rodinný dom


Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:
  1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky - v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
  3. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť overený katastrálnym úradom
  4. Stavebné povolenie - s vyznačením právoplatnosti
  5. Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) - overenú v stavebnom konaní