Účel znaleckých posudkov


Vypracovanie znaleckých posudkov a odborných posudkov nehnuteľností a to pre rôzne účely:
  • prevodov vlastníckych práv
  • dedičské konanie
  • zrušenie a vyporiadanie BSM
  • zrušenie a vyporiadanie podielového vlastníctva
  • zriadenie záložného práva
  • hypotekárne úvery
  • dražby
  • dobrovoľné dražby
  • exekúcie
  • iné