Pozemok


Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné podklady:
  1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  3. geometrický plán overený katastrálnym úradom (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)
  4. Územnoplánovacia informácia (je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať)

V prípade ohodnotenia pozemku v záhradkárskej osade je potrebné navyše –
  1. rozhodnutie o využití územia na základe ktorého vznikla (bola zriadená) zriadená záhradková osada do 24. júna 1991.

Rozhodujúcou podmienkou pre ohodnotenie pozemku v záhradkovej osade (podľa vyhlášky MS SR 254/2010 Z.z.) je skutočnosť, že boli vykonané pozemkové úpravy v zmysle zákona NR č.64/1997 Z.z. a pozemok je zapísaný na LV v prospech (vlastníka) záhradkára.